Sievi Capitalin yhtiökokous päätti osakkeiden hankinnasta

Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2021 Helsingissä. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon.

Kokouksessa oli edustettuna 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 14,7 miljoonaa yhtiön osaketta ja ääntä.Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020 ja vahvisti neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,04 euroa/osake. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen jäsenelle 2.300 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen Kati Kivimäki ja Taru Narvanmaa ja uusina jäseninä Lennart Simonsen, Juha Karttunen ja Simon Hallqvist.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta, ja valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Sievi Capital Oyj:n hallitus valtuutettiin päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2021.