Sievin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys

Sievin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys on käynnistynyt ja valmistuu marraskuussa 2021. Työn tilaajana on Sievin kunta ja suunnitelman laadinnasta vastaa AFRY Finland Oy. Suunnitelman ohjausryhmään kuuluvat Sievin kunnan, Vesikolmio Oy:n sekä Sievin vesiosuuskunnan edustajat, palo- ja pelastustoimen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveydensuojeluviranomaiset.

Suomessa on kaksi lakiin pohjautuvaa pohjaveden suojelumenetelmää. Pohjavedenottamon ympärille voidaan määrätä vesilain mukainen suoja-alue tai pohjavesialueelle voidaan laatia suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta on tullut viime vuosikymmeninä keskeisin pohjaveden suojelun hallinnan työväline sen joustavuuden, tehokkuuden ja käytännönläheisyyden vuoksi. Suojelusuunnitelman avulla pyritään suojelemaan koko pohjavesialue rajoittamatta tarpeettomasti muuta maankäyttöä. Suunnitelma on luonteeltaan ohje, jota hyödynnetään maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia.

Tässä työssä päivitetään v. 2011 valmistunut suunnitelma. Suunnitelma-alueeseen sisältyvät vedenhankinnalle tärkeät Isokankaan, Pitkäkankaan, Lähteenkankaan ja Markkulan pohjavesialueet. Suunnitelmassa selvitetään/päivitetään pohjavesialueiden hydrogeologisia ominaisuuksia sekä kartoitetaan ja arvioidaan pohjavedelle mahdollisesti riskiä aiheuttavat toiminnot. Tiedot mahdollisista riskitoiminnoista päivitetään eri viranomaisten rekistereistä (mm. ympäristöluvan mukaiset toiminnot). Täydentäviä tietoja kerätään myös kiinteistökyselyllä sekä maastokäynneillä.

Suunnitelmassa annetaan toimenpidesuositukset nykyisille toiminnoille, niiden vastuutahot sekä ohjeellinen aikataulu ja kiireellisyysjärjestys. Lisäksi annetaan yleisiä ohjeita tuleville toiminnoille sekä toimintaohjeet tyypillisiä pohjaveden laatua uhkaavia vahinkotapauksia varten. Ensisijaisena pyrkimyksenä on, että uudet riskikohteet/-toiminnot sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Toimenpidesuositusten toteutumisen varmistamiseksi perustetaan seurantaryhmä, johon kuuluvat mm. ohjausryhmän jäsenet.

Sievin Kunta 9.2.2021